Menu

Μεθοδολογία
 


 Επιπλέον σημαντικά στοιχεία:

Το στέλεχος υποδοχής είναι και ο ίδιος λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, διαδραματίζοντας το ρόλο του «Διαμεσολαβητή». Από την ερευνη- τική βιβλιογραφία που αναφέρεται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ανα- δεικνύεται ότι η αξιοποίηση, μέσω σχετικής εκπαίδευσης και στη συνέ- χεια εποπτείας, ατόμων που προέρχο- νται από τον ίδιο τον πληθυσμό με την ομάδα-στόχο, προκειμένου να γεφυ- ρώσουν το κενό μεταξύ οργανωμένων θεσμικά υπηρεσιών-επαγγελματιών με τον δυνητικά ωφελούμενο. Πρόκειται για μία επιτυχημένη μεθοδολογία εντοπισμού-προσέγγισης-προσέλκυ- σης και ενεργοποίησης ενός πληθυ- σμού που συχνά δε φτάνει στις υπη- ρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης ή, όταν φτάσει, δυσκολεύεται να διαχειριστεί ισότιμα τη συνεργασία με έναν επαγγελματία. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παρεχόμενη υπηρεσία να μη φτάνει σε εκείνον που πραγματικά τη χρειάζεται - και δεν ξέρει πού θα τη βρει, πώς να τη ζητήσει και πώς να την αξιοποιήσει. Ο Διαμεσολαβητής φέρνει μαζί του παρόμοιες εμπειρίες, μπορεί να μιλήσει αμεσότερα στις ανάγκες του εν δυνάμει χρήστη της υπηρεσίας, να λειτουργήσει ως πρότυπο και μέντορας στη διαχείριση ζητημάτων σταδιοδρομίας και σχεδίων ζωής, και μπορεί ευκολότερα να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να συμμαχήσει, απειλώντας λιγότερο προς την κατεύθυνση της αλλαγής σε σχέση με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Οι σύμβουλοι απασχόλησης λειτουργούν ομάδες ανάπτυξης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, λ.χ. δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτοεικόνα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την αυτοδιαχείριση, τη διαχείριση του άγχους, τη λήψη απόφασης, τη διαχείριση χρόνου, την επίλυση προβλημάτων, τη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων. Οι δεξιότητες αυτές βοηθούν το άτομο να αναζητά εργασία πιο αποτελεσματικά, αλλά και να προσαρμόζεται καλύτερα στην επαγγελματική του ζωή.

Μεθοδολογία


Προτεινόμενο Μοντέλο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στην ψυχική υγεία

 


Η Υποστηριζόμενη απασχόληση περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης, ώστε να βοηθήσει ανθρώπους με αναπηρίες και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν αμειβόμενη απασχόληση στην ελεύθερη και στην προστατευμένη αγορά. Η φιλοσοφία της υποστηριζόμενης απασχόλησης στηρίζεται στο δικαίωμα και στη δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι για απασχόληση. Η υποστηριζόμενη απασχόληση διακατέχεται από τη βαθιά πίστη ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, μπορούν μέσα από την εξατομικευμένη και διαρκή υποστήριξη να βρουν, αλλά και κυρίως να διατηρήσουν δουλειά στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Το μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια, τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής:

 

Στέλεχος Υποδοχής (λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας)
Στο στάδιο αυτό λαμβάνεται ένα πρώτο σύντομο επαγγελματικό ιστορικό του απευθυνόμενου και του προσφέρεται πληροφόρηση για εργασιακά ζητήματα, καθώς και για τις υπηρεσίες του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης

 

Σύμβουλος Απασχόλησης
Πρόκειται για μια διαδικασία που διευκολύνει το άτομο να αποκτήσει καλύτερη αυτογνωσία και να δει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του που σχετίζονται με την εργασία (ενδιαφέροντα, δεξιότητες, αξίες, τρόπο λήψης απόφασης κ.α.). Έτσι μπορεί να δει ποια επαγγελματική επιλογή του ταιριάζει περισσότερο, αλλά και ποιες είναι οι ανάγκες του για υποστήριξη, προκειμένου να βρει και να διατηρήσει μια εργασία. Μέσα από τη διαδικασία σκιαγράφησης του επαγγελματικού προφίλ, δίνεται η δυνατότητα της της συμμετοχής του ατόμου στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την εργασιακή του ένταξη, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές του ανάγκες και ενδιαφέροντα.

 

Σύμβουλος Απασχόλησης
Ο εξυπηρετούμενος με την βοήθεια του συμβούλου απασχόλησης επιλέγει αξιοποιώντας το επαγγελματικό προφίλ το πιο κατάλληλο επάγγελμα και, στη συνέχεια, αναζητά θέσεις εργασίας στην ελεύθερη και στην προστατευμένη αγορά. Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αναζήτηση θέσεων εργασίας με την προϋπόθεση ότι το εξυπηρετούμενο άτομο είναι έτοιμο προς εργασιακή τοποθέτηση. Σε άλλη περίπτωση η συνεργασία συμβούλου- συμβουλευόμενου συνεχίζεται είτε εξατομικευμένα είτε με την ενεργοποίηση και συμμετοχή του ατόμου σε άλλες δράσεις (λ.χ. δράσεις κατάρτισης ή συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης δεξιοτήτων).

 

Στέλεχος Επαγγελματικών Τοποθετήσεων
Στο στάδιο αυτό το στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων πραγματοποιεί την επικοινωνία με τον εργοδότη. Το σημαντικό στην επικοινωνία αυτή είναι ο εργοδότης να κατανοήσει ότι το άτομο που προτείνεται, με την κατάλληλη υποστήριξη θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Στη φάση της επικοινωνίας με τον εργοδότη, το στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων θα συνεκτιμήσει το κίνητρο του εργοδότη, τις απαιτήσεις της θέσης και την προσωπικότητα του ατόμου που εκπροσωπεί (δεξιότητες, επιθυμίες, δυσκολίες) .

 

Στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων
Στο στάδιο αυτό ο υπεύθυνος επαγγελματικών τοποθετήσεων πραγματοποιεί επισκέψεις στο χώρο, όπου θα απασχοληθεί ο εξυπηρετούμενος και μέσα από ένα μεθοδολογικό εργαλείο διενεργεί την ανάλυση της θέσεως εργασίας.

 

Στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων / Σύμβουλος Απασχόλησης
Ο υπεύθυνος επαγγελματικών τοποθετήσεων εκπαιδεύει και υποστηρίζει τον εξυπηρετούμενο στο χώρο της εργασίας του και στο αντικείμενο του έργου του, παρέχοντας παράλληλα όποια υποστήριξη χρειάζεται ο εργοδότης ή οι συνάδελφοι στον εργασιακό χώρο. Πέραν του υπεύθυνου επαγγελματικών τοποθετήσεων, ο σύμβουλος απασχόλησης εξακολουθεί να υποστηρίζει τον εξυπηρετούμενο εκτός του εργασιακού του χώρου, σε τακτά και προσυμφωνημένα χρονικά διαστήματα με στόχο να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και να διατηρήσει την απασχόλησή του.

 

Σύμβουλος Απασχόλησης / Στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων
Ο σύμβουλος απασχόλησης (σε συνεργασία με το στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων) έχοντας ολοκληρώσει τη φάση της υποστήριξης, η οποία έχει ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες μια προσυμφωνημένη διάρκεια και μορφή, στη συνέχεια οργανώνει ανάλογα ενέργειες μεταπαρακολούθησης σχετικά με την πορεία του εξυπηρετούμενου ατόμου στο χώρο εργασίας. Η μεταπαρακολούθηση στην πραγματικότητα δίνει στοιχεία τόσο για την αξιολόγηση της τοποθέτησης- υποστηριζόμενης απασχόλησης- όσο και για τη γενικότερη ανάπτυξη- προσωπική και επαγγελματική- του ατόμου.

 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset